Stadgar

Stadgar antagna vid första föreningsmöte 2008-03-01

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är HighCoastScrap.

§2 Föreningens mål

Att främja och utveckla det intresse som finns inom scrapbooking och korttillverkning. Föreningen har som uppgift att ordna kontinuerliga träffar där medlemmar träffas och pysslar.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Örnsköldsvik, Örnsköldsviks Kommun, Västernorrland.

§4 Medlemskap

Medlem är den person som har intresse för föreningens arbete och som genom medlemsavgift stödjer föreningens målsättning och stadgar.

§5 Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs vid årsmöte.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och 2 ledamöter.

§7 Styrelsens uppgift

Styrelsens företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmöte fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper.

§8 Firmateckning

Firmatecknare i föreningen är ordförande och kassör

§9 Verksamhetsår

Föreningen följer kalenderåret.

§10 Föreningsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas mellan vecka 5 och vecka 8. Föreningsmöte 2 gånger per år. Inbjudan till möten erhåller medlemmen 3 veckor innan fastställd mötes dag. Vid årsmöte redovisas den ekonomiska situationen som granskats av utsedd revisor.

§11 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt är personlig (och kan inte utövas genom ombud)

§12 Stadgeändring

Stadgeändring kräver att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna. 2/3 av det röstberättigade ska vara överens för att kunna ändra stadgarna.

§13 Uteslutning

Medlem som inte följer föreningens stadgar. Kan efter förslag av styrelse uteslutas vid föreningsmöte. Beslut verkställs omedelbart. Vid eventuell uteslutning ingen återbetalning av medlemsavgiften.

§14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Vid upphörande av föreningen ska eventuell vinst oavkortat skänkas till Rädda Barnen.